THÔNG BÁO

 

công việc phải đi xa trong tháng 5 tháng 6

 

Bài vở các bạn gởi đăng trong ngày 15 tháng 6 năm 2017

sẽ hoăn lại đến ngày 1 tháng 7 năm 2017

 

Cám ơn các bạn

 

Saigon Ocean

Hân