Nhạc Có Notes
Của Những Nhạc Sĩ Mới
  
Bùi Đức Oanh
Châu Đình An
Ngọc Loan
Nguyên Bích
Vĩnh Điện