D Vũ 

Thái Huy Long
(ngũ độ thanh)

 Trang hoàng đủ nhạc khí bày phơi 
Lễ hội đầu năm thoả ư trời 
Hớn hở ra tuồng trai giỡn ghẹo 
giả bộ gái cười chơi 
Chàng đưa thiếp nhảy xa trần tục 
Kép dạy đào quay bổng cơi đời 
Rượu đổ tàn sương đă gáy 
Hương t́nh sẽ đẹp chẳng nào ngơi 

Thái Huy Long