T̀NH YÊU ĐU BC RĂNG LONG

       Phan Anh

 

      

 

      (Đùa vui Hoàng nguyên Việp)

 

                            

     Thi ”- vợ nhà - thơ với mộng.

     T́nh yêu bay bổng, chín từng không.

     Đêm ngày ngọc quư vui ôm ấp.

     Sức lực đâu thừa để chạy nhông?

                          &

    Màng chi suy nghĩ viển với vông.

    Tháng tận năm trôi, chỉ một ḷng.

    Tri kỷ vợ hiền; đời thỏa măn.

    Cùng nhau hạnh phúc đến..răng long!

                          &

    Yêu thương nồng đượm, đến răng long!

   “Hăng rếthăng ”, nha trồng.

   Bạch phátới ngay chàng thợ tóc.

   Ngày xanh hâm nóng măi t́nh hồng!

 

   Phan Anh

 

   Ghi chú:

   Hăng rết: hết răng / Hăng : răng.

   Bạch phát: tóc bạc.