NHM LA

L Phưc D Đăng

 

 

dựa vo vai nhau

nghe tim đập nhịp

nhn su vo mắt

thổn thức sẻ chia

 

ma Đng hiếu k

xe dim nhm lửa...

 

L PHƯỚC DẠ ĐĂNG