bài thơ

sau ngày 30 tháng 4, 2017

Nguyn Nam An

 

 

 

coi bộ không xong này thơ này thẩn
ta vịn vào người sống mấy chục năm
mấy chục năm thấy đời đà lọng cọng
chết dần như quê ngày bỏ một lần

ngày một tháng năm sáng đi vào sở
ngày hôm qua lúc đó bỏ nuớc đi
ai ngờ hơn bốn mươi năm ở Mỹ
đời vẫn như chạng vạng đó bao kỳ

coi bộ không xong  đất nước
chúng bán dần cho rợ bắc phương
gom góp đủ rồi t́m đường đi Mỹ
nơi ngày xưa hét chống mới kỳ

coi bộ không xong buồn buồn chồng chất... ./.

nguyễn nam an

 

Q U Y Ê N  B O O K - nna

http://nguyennaman.wordpress.com/

Góc nhỏ của An bằng hữu