GI TÁC GI

TP THƠ  THƠ VI NH

Nguyn Huy Côn

 

 

 

 

Hôm kia, t́nh c tôi r vào nhà Nguyn Tha-Minh Lut

trên ph Nguyn Công Hoan và được tng ngay cun sách

Thơ vi nh này. Tôi không ngc nhiên sao được khi sách này

in rt đẹp, ti 170 bài thơ  hay tương ng vi 170 bc nh 

màu chp rc r ! Đây đă là tp thơ th tư ca Tiến sĩ Nguyn Tha,

cùng công tác vi tôi ti Vin KHKT Xây dng nhng năm 1970-80.

Khi phi nói v thành tích trong ngh xây dng ca anh,

bên cnh cioong tác k thut tưởng chng khô khan y,

anh đă cho ra nhiu thi phm, k c trong nhng khi đang điu tr

ti Bnh vin ! Tôi gi anh my vn thơ sau:

 

 

 

Tôi nhn t anh mt tp thơ

Món quà lưu nim tht bt ng

nh-Thơ, Thơ-nh: h́nh lên tiếng

Như hin hin v qua gic mơ

 

 

Tôi nhn t anh mt tp thơ

Biết bao phong cnh t bao gi

Và nhiu hoa l t muôn x

Khiến người chiêm ngưỡng phi ngn ngơ

 

 

Tôi nhn t anh mt tp thơ

Say sưa nghin ngm đến tng gi

Tp THƠ VI NH công phu y

Bn ca muôn nhà yêu mến thơ

 

 

Tôi nhn t anh mt tp thơ

S chia t́nh cm đến tng gi

Chúng ḿnh tui xưa nay hiếm

Vui vài câu chuyn, my vn thơ

 

 

07-4-2017

NGUYN HUY CÔN

gi  tng Nguyn Tha,

Tác gi tp thơ THƠ VI NH