Trong tinh thần văn nghệ, không vụ lợi, chúng tôi gồm

Thi Luân Hoán, Họa Khánh Trường, Tạ Quốc Quang

Hân, đă thành lập Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh

để phục vụ Bạn Bè, Thân Hữu và Văn Nghệ Sĩ .

Hy vọng sẽ được sự hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả

các bạn.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc với:

 

Lê Hân (408) 844-3507

han.le3359@gmail.com

 

Trân Trọng

 

      

 

Lê Hân & Luân Hoán                 Khánh Trường                       Tạ Quốc Quang