CD Đã Phát Hành
Trong Năm 2016

anibar.gif (4491 bytes)

Một Thời Trầm Luân
CD nhạc của Nguyễn Hữu Cầu
trình bày bià: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 12 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

CD: Kỷ Niệm
Tiếng Hát Nguyên Hùng
trình bày bià: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

CD: Một Thoáng Mơ Phai
Tiếng Hát Nguyên Hùng
trình bày bià: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

CD: Nghe Những Tàn Phai
Tiếng Hát Nguyên Hùng
trình bày bià: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

CD: Mai Tôi Đi
Tiếng Hát Nguyên Hùng
trình bày bià: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)