Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2016

anibar.gif (4491 bytes)

Nhớ Tiếng À Ơi
Tập truyện của Hoàng Quân
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Nhịp Tim Thơ
Thơ tình của Cao Mỵ Nhân
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 9 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Tìm Lại Tuổi Thơ
Thơ tình của Hạnh Đàm
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Ngọn Tình Lục Bát
Thơ lục bát của Lê Hân
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Khói Cuối Nguồn Hương
Thơ tình của Luân Hoán
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Ngao Du Cùng Vũ Khí
Thơ thời lính của Luân Hoán
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: lê Hân
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Bắc Kỳ
Tập truyện của Nguyễn Tài Ngọc
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: lê Hân
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2016
liên lạc: Nguyễn Tài Ngọc
email: taingoc1@yahoo.com

Huế, Một Thuở Kinh Đô
Biên Khảo của Mai Khắc Ứng
trình bày bià: Tạ Quốc Quang
trình bày tổng quát: lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 2 - 2016
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Tuyển Tập Truyện Ngắn
Khánh Trường
Tập 1

Tập truyện của Khánh Trường
Tập 1
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Tạ Quốc Quang
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 8 - 2016
liên lạc:
email: han.le3359@gmail.com

Tuyển Tập Truyện Ngắn
Khánh Trường
Tập 2

Tập truyện của Khánh Trường
Tập 2
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Tạ Quốc Quang
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 8 - 2016
liên lạc:
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Dấu Chân Lang Bạt
Du Ký của Song Thao
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 8 - 2016
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

Phiếm 18
truyện Phiếm số 18
của nhà văn Song Thao
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 7 - 2016
liên lạc: Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteax #1
Montreal, PQ
H1K 5B6
Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Những Lựa Chọn Khó Khăn
Nguyên tác: Hard Choices
tác giả: Hilary R. Clinton
dịch giả: Lâm Hoàng Mạnh
trình bày bià: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
trình bày tổng quát: Lê Hân
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2016
liên lạc:
han.le3359@gmail.com

Phiếm 17
truyện Phiếm số 17
của nhà văn Song Thao
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 8 - 2016
liên lạc: Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteax #1
Montreal, PQ
H1K 5B6
Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Hồ Chí Minh
Chân Dung Một Cuộc Đời

Nguyên tác: Ho Chi Minh - A Life
tác giả: William J. Duiker
dịch giả: Lâm Hoàng Mạnh
trình bày bià: Tạ Quốc Quang
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2016
liên lạc:
han.le3359@gmail.com

Biển Lửa
tập truyện ngắn
của nhà văn Phan Việt Thủy
trình bày tổng quát: Lê Hân
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 8 - 2016
liên lạc tác giả:
email: giuongphan@yahoo.com.au

anibar.gif (4491 bytes)

Trục Quay Lịch Sử
xã luận chính trị
của Nguyễn Hữu Hoạt
biên tập: Phương Lan, Bùi Kim Loan
trình bày bià: Nguyễn Tám
trình bày nội dung: Minh Ngọc
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 11 - 2016
liên lạc:
han.le3359@gmail.com

Tịnh Độ Thật Chứng
sách kinh Phật
biên soạn: Cư Sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 11 - 2016
liên lạc:
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)