Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2014

anibar.gif (4491 bytes)

Đọc Nhịp Thở Luân Hoán
đọc, nhận định thơ Luân Hoán
của 47 tác giả trong và ngoài nước
bià Đinh Cường
trình bày bià Luân Hoán
xếp trang Lê Hân
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 01 -2014
liên lạc:
han.le3359@gmail.com

Phiếm 15
truyện Phiếm số 15
của nhà văn Song Thao
tranh bìa: Hồ Anh
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Tuyển Tập Truyện Ngắn - Tập 3
Song Thao
gồm 2 tập truyện:
Cuối Ngày, Một Lần Ngồi Lại
Bên Lưng Những Con Chữ
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

Tuyển Tập Truyện Ngắn - Tập 4
Song Thao
gồm 4 tập truyện:
Chốn Cũ
Chuyện Thật Ngắn
Viết Cho Bè Bạn
Chân Dung
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Đời Tư Mao Trạch Đông
Lâm Hoàng Mạnh & Nguyễn Học dịch
(bản chính của Lý Chí Thỏa)
trình bày bìa: Tạ Quốc Quang
trình bày, chăm sóc: Lê Hân
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)