Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2011

anibar.gif (4491 bytes)

Phiếm 9
chuyện phiếm của Song Thao
tranh bìa: cầm xanh của Đinh Cuờng
trình bày tổng quát : Tạ Quốc Quang
gồm 30 bai viết
sách dày 406 trang
Nhân Ảnh xuất bản năm 2011
ấn phí: US$ 20.00
liên lạc: Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteux #1
Montréal PQ H1K 5B6 CANADA
điện thoại: 514.354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

Phiếm 10
Song Thao
tập thứ 10 trong bộ phiếm còn dài
của nhà văn Song Thao
bià tranh Đinh Cường
Tạ Quốc Quang trình bày
Nhân Ảnh xuất bản, in tại Đài Loan
sách gồm 31 đề tài qua nghệ thuật viết
lôi cuôn thường có của tác giả
ấn phí US$ 20.00
liên lạc ông Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteux # 1
Montréal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)