Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2008

anibar.gif (4491 bytes)

Phiếm 5
chuyện phiếm của Song Thao
tập thứ 5
tranh bià: “Ly say” của Trịnh Cung
chân dung tác giả: Nguyễn Trọng Khôi
trình bày tổng quát Tạ Quốc Quang
ấn phí: US$20.00
Nhân Ảnh xuất bản năm 2008
liên lạc: tác giả tatrungson@hotmail.com
7805 Claire Fauteaux #1 Montreal PQ H1H 5B6 Canada
Xin Em Tấm Hình
Nguyễn Tài Ngọc
(truyện ngắn và thơ vui)
tranh bìa: Đinh Cường
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
trình bày: Lê Hân
sách dày 296 trang / US$ 15.00
liên lạc: 3369 Wolf Creek Ct
Simi Valley, CA 93063 USA
taingoc1@yahoo.com

anibar.gif (4491 bytes)

Em Từ Lục Bát Bước Ra
gồm một bài lục bát 2600 câu
của Luân Hoán
và một bài lục bát của Luân Hoán
cùng Mai Văn Phấn, Song Thao,
Song Vinh, Thanh Trí, Phương Triều,
Phan Ni Tấn, Hoàng Xân Sơn, Nhị
Đuông, Lê Hân, Mai Khắc Ứng, Ngọc Yến
Nam Dao, Sương Mai, Hà Nguyên Dũng
Tranh bìa:Thanh Trí
hiệu chính: Song Thao
chăm sót ấn loát:Lê Hân
Nhân Ảnh xuất bản / 15 My kim
liên lạc: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)