Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2004

anibar.gif (4491 bytes)

Mơ Lam
Thi Tập
Trọng Khang - Lan Châu
Lê Hân: trình bày và chăm sóc in
Sách dày 165 trang / 15 Mỹ kim
Liên lạc: tkchau@free.fr
hoặc: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)