Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2003

anibar.gif (4491 bytes)

Tình Thơm Mấy Nhánh
thơ Lê Hân
tranh bià: Đinh Cường
trình bày và ấn loát: Lê Hân
ấn phí: US$12.00
liên lạc: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)